Flur, Treppe und Notbett oben

mvc-015f.jpg (47402 Byte)

mvc-016f.jpg (49326 Byte)